14:00 Atlanta United (0-0) New York City at Bobby Dodd Stadium